• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

DREDGING AXIAL CANAL SYSTEMS

Project’s name: DREDGING AXIAL CANAL SYSTEMS AND CONSTRUCTING CANAL REGULATING WORKS
Investor: Tra Vinh Department of Agriculture and Rural Development
Location: Cang Long, Tieu Can, Tra Cu, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
2019

NẠO VÉT HỆ THỐNG KÊNH TRỤC

Tên dự án: NẠO VÉT HỆ THỐNG KÊNH TRỤC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT KÊNH
Chủ đầu tư: Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: Các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang – Tỉnh Trà Vinh
Năm 2019