loader

Bơm hóa chất OBL

Bơm định lượng màng cơ

Bơm định lượng màng cơ


Phủ bằng nhôm đen. Đơn giản, gọn nhẹ và chi phí thấp, do đã giảm số bộ phận.

Sử dụng cơ học khởi động màng để kết hợp các đặc điểm của máy bơm Pittông (lưu lượng tuyến) với các ưu điểm của bơm màng.